8ο Συνέδριο με τίτλο: Ο Ογκολογικός Ασθενής στην καθ΄ημέρα πράξη

11-14 Οκτωβρίου 2018

Ξενοδοχείο Hinitsa Bay, Χινίτσα

Οργάνωση:

Ελληνική Εταιρεία Νευροενδοκρινών Ογκων

Σε συνεργασία με:

Ογκολογικό Κέντρο Ιατροβιολογικής Εκπαίδευσης και Έρευνας

Επιστημονικό Πρόγραμμα Πληροφοριές Φωτογραφίες On Demand