• η έγκαιρη διάγνωση και βέλτιστη θεραπεία των ασθενών με νευροενδοκρινείς όγκους σε διεπιστημονικό και επιστημονικό πλαίσιο
• η εκπαίδευση και κατάρτιση ιατρών και επιστημόνων
• η ενημέρωση των κατευθυντήριων γραμμών
• η ενθάρρυνση της ανταλλαγής φόρουμ για νέους ερευνητές
• η επικοινωνία και ενημέρωση των ασθενών με NETS